Picture of Орися Сорока
Підсумки Святкування 60-річчя школи. Коляда
Автор Орися Сорока - понеділок 30 січень 2012 08:16
 

Хай Ангел Господній Різдвяної ночі
Вашу світлицю сяйвом осяє,
З неба дарунки щедро складає:
Віру – у серце, вічність – у душу,
Статку – в долоні, мудрості – в скроні.
Христос Раждається!

23 грудня 2011 рБ
Дорогі батьки,

1. Минулої суботи в нас відбувся Концерт в честь 60-річчя школи і Різдвяних Свят. Як завжди – чудовий сценарій вчительки співу п.Оксани Стефак, добре підготовані вчителями і батьками виступи учнів, гарно прибраний зал, а також дуже цікаві виступи гостей, вчасний початок.
Дякуємо всім, хто готував, брав участь, був присутній на нашому святкуванні.
Звичайно, вмістити в одну годину так багато – неможливо. Частина батьків була щаслива, бо діти сиділи чемно, інша частина батьків такого щастя не мала Сумний. Хто не зміг прийти на концерт чи не дочекався подарунку від Св.Миколая, просимо взяти дарунок в першу суботу після Різдвяних вакацій 14 січня. Також в цей день можна оглянути і замовити класові фотографії , купити фотографії з минулих років. Вчителі мають для кожної дитини пам»ятну ручку з написом «Рідній Школі Українознавства в Пасейку – 60 років.»

2. Наші вчителі і директор є найголовніші дорослі в нашій школі. Їм наша найбільша подяка за те, що вони передають дітям знання про Україну, любов до України. Сьогодні я хочу подякувати також іншій групі людей, які теж працюють для школи. Працюють без ніякої винагороди і майже без словесного відзначення. Коротко напишу про вклад кожного з них до підготовки і проведення свята:
Сергій Моргун – всі матеріали на сайті, фотогалерея, купівля , настроювання муз. апаратури, праця з мікрофонами, звуком і дітьми підчас концерту, прикрашання залу,...
Надя Вайт, Оксана Дрибушар – підготовка солодкого, квітів, прикрашання залу....
Люба Мигалко – замовлення ручок, підготовка коляди, , прикрашання залу...
Іра Стахира – підготовка Різдвяних дарунків, , прикрашання залу...
Ірена Рибойчук, Наталя Гамуляк – підготовка подарунків для вчителів, , прикрашання залу ...
Мотря Федорко – статті і оголошення в газетах «Америка», “Ukr.weekly”, ....
Євген Сорока – класові фотографії і фотографії з концерту,
Валя Куцап – роздрук Програмок , прикрашання залу,...
Ігор Перожак - допомога в фотографуванні класів,…
Богдан Домарадський, Іван Сухий – участь в підготовці свята, , прикрашання залу
Галя Гоцко – підготовка ескізу афіші, роздрук кольорових запрошень,
Петро Рибчук – безплатне розміщення оголошення в «Закордонній Газеті»,
Володя Габура – роль Св.Миколая,
Марія Марич (бабця Тані Куцап) – збирання кошту за вхід, вручення Програмки і пам»ятної ручки,
О.Андрій Дудкевич – костюм Св.Миколая, загальна допомога і підтримка,
Орися Сорока – загальна координація підготовки свята батьківським комітетом, підготовка афіш, запрошення, статті і оголошення в газетах «Міст», «Свобода», «Закордонна газета», листа до спонсорів, гасло над сценою, роздрук сценарію, підготовка Програмки, знаходження виконавця ролі Св.Миколая, допомога в фотографуванні класів,
всі члени Батьківського комітету - праця в день Концерту.
Всім цим батькам, вчителям і директору, а також тим, хто теж вклав свою лепту в підготовку і проведення свята, але не згаданий вище – велика подяка!!!
Будь-ласка, слідкуйте за е-новинами школи, коли відбудуться наступні збори Батьківського комітету, приходьте, щоб разом ми працювали для користі наших дітей.

3. Єдиний раз в році ми маємо збирання коштів, де ціла громада може фінансово підтримати нашу школу українознавства. Це є Коляда. Координатором Коляди є Люба Мигалко (973-248-0624 migalko@netzero.net ) – в неї треба взяти лист, де записується родина, яка приймала колядників, і даток на школу, також можна взяти адреси родин, які б хотіли прийняти колядників. На сайті школи http://ukrschool.org/mod/resource/view.php?id=133 є вірші і віншування.
Нехай традиція вшанування народження Божого Дитятка і побажання Божого благословення і добра буде продовжена нашими дітьми. Бо це насправді чудова традиція!

4. Інформація від Директора.
Подяка всім, хто приніс харчі в рамках загальнонаціональної акції «Збір продуктів в імені жертв Голодомору».

Чудова пісня про Різдво: http://www.youtube.com/watch?v=TWrrvQ_3-40&feature=colike

З найкращими побажаннями Веселих Різдвяних Свят і Щасливого Нового року,
Від імені Батьківського комітету,
Орися Сорока

One shining star to make the world bright,
One infant child on that wonderful night,
One little prayer for those we hold dear,
To bless you at Christmas and all through the year.

Christ is Born! December 23, 2011
Dear Parents,

1. Last Saturday we held a concert to celebrate the 60th anniversary of our school and the Christmas holidays. As always - our music teacher, p.Oksana Stefak, put together the great script; the wonderful students performance was well-prepared by the teachers and the parents; the hall was very nicely decorated; There were also very interesting guests speeches.
Thanks to everyone who helped prepare, took part or was present at our celebration.
Of course, to fit in so many things in one hour was impossible. Some parents were lucky because their children sat politely, the rest of the parents had no such luck . For those who could not come to the concert or were not able to wait for a gift from St. Nicholas, please take your child’s gift on January 14 – the first Saturday after Christmas vacation. Also on this day you can see and order class picture\s, or buy photos from the past school years. Teachers have for each child memory pens labeled " Ridnij Shkoli Ukrajinoznavstva v Pasejku - 60 rokiv. "

2. Our teachers and the principal are the most important adults in our school. Our greatest gratitude goes to them, because they convey to the children their knowledge about Ukraine, and their love to Ukraine. Today I would like to thank another group of people who also work for the school. They work without getting paid, and almost without verbal mentioning. Below I briefly wrote about the contribution of each of them to the preparation and conduction of our celebration:
Serhij Morhun - all materials on the school web-site, photo gallery, buying, tuning musical equipment, working with microphones, sound, and technical assistance of our children during the concert, decorating the hall,...
Nadia White, Oksana Drybushar - preparation of food, refreshment, flowers, decorating the hall
Luba Migalko - ordered memory pens, preparing Koliada, decorating the hall ...
Ira Stahyra - prepared Christmas gifts, ...
Irena Ryboychuk, Natalia Hamulyak - preparing gifts for teachers, decorating the hall, ...
Motria Fedorko - articles and advertisements in newspapers «America», "Ukr.weekly", ....
Eugene Soroka - class pictures and pictures from the concert,
Valya Kutsap - printout of the Concert programs , decorating the hall, ...
Bogdan Domaradskyy, Ivan Suhyj - participation in preparation of the Concert, decorating the hall
Iрor Perozhak - helping in taking class pictures,...
Halya Hotsko - preparation of the poster‘s sketch, printed invitations in color
Petrо Rybchuk - free ads in the "Zakordonna Hazeta"
Volodya Habura - the role of St. Nicholas,
Marych Maria (grandmother of Tanya Kutsap) - collecting money for the entrance, handing programs and memory pens,
O. Andrij Dudkevych - St. Nicholas costume, overall support ...
Orysia Soroka - general coordination of the parent committee work, preparation of posters, invitations, articles and advertisements in newspapers "Meest," "Svoboda," "Zakordonna Hazeta" letter to the sponsors, the slogan above the stage, printing the script, preparing programs of the Concert, finding the artist as St. Nicholas, helping in taking class pictures, ...
Overall, all members of the parents' committee – worked hard during the day of the concert.
To all of these parents, teachers and the principal, and those who also helped in preparing and conducting the celebration, but was not mentioned above - a big thanks!
Please look at the school e-news to find out the date of the next parents' committee meeting, come and join us, so we will work together for the benefit of our children.

3. Once a year we have a fundraiser so the whole community can financially support our school. This is Kolyada. Caroling coordinator is Luba Myhalko (973-248-0624 migalko@netzero.net) – a paper will be given to you, where the families that hosted koliadnyky and their donation should be recorded, also you can get from her addresses of families who would like to host carolers. At our school site http://ukrschool.org/mod/resource/view.php?id=133 you can find poems and Christmas wishes.
Let the tradition of honoring the birth of the Infant Jesus and extending God's blessing for families be continued by our children. This is really a wonderful tradition!

4. Information from the Principal.
Thanks to everyone who brought food for the National campaign "Collecting food in memory of Ukrainian Holodomor victims."

Please, enjoy this Christmas song
http://www.youtube.com/watch?v=TWrrvQ_3-40&feature=colike

With best wishes of Merry Christmas and Happy New Year
On behalf of the Parents Committee,
Orysia Soroka